Przysyłanie artykułów

Jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska?
Zaloguj się

Potrzebujesz nazwę użytkownika lub hasło?
Zarejestruj się

Aby wysłać artykuły, albo sprawdzić status wysłanych artykułów, należy się najpierw zarejestrować i zalogować.

Informacja dla autorów

Opublikowane mogą zostać wszystkie artykuły, które są zgodne z tematyka pisma i które uzyskają pozytywne recenzje. Publikowane są tylko prace oryginalne. Autor przesyłając tekst oświadcza, że nie był on już wcześniej publikowany w identycznej lub bardzo podobnej formie albo w innym języku i, że nie jest aktualnie przedstawiony do publikacji w innym czasopiśmie. Stosowna deklaracja jest wymagana przed finalną publikacją.

Od roku 2011 wprowadzone zostały także procedury recenzowania zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opisanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, MNiSW, Warszawa 2011) oraz procedury zabezpieczające przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship".

Procedura recenzowania artykułów jak również Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem „ghostwriting" oraz „guest authorship" zamieszczone są na stronie głównej.


Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.

Autorów artykułów prosimy o przesłanie właściwie sformatowanego artykułu w formacie Word 2000 wczytanego w trakcie procesu przesyłania artykułu Ponadto prosimy o pobranie, wypełnienie i załączenie Oświadczenia autorów.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. etyki publikacji naukowych i zasad wdrażonych przez Archiwum w tym zakresie. Sczegóły znajdują sie TUTAJ.

Język artykułów
Artykuły mogą być przesłane w języku polskim (z anglojęzycznym streszczeniem) lub w języku angielskim (z polskojęzycznym streszczeniem). Wysyłka artykułów Artykuły mogą być przesłane pocztą zwykła lub elektroniczną. Prosimy pamiętać by wraz z artykułem przesłane były dokładne dane teleadresowe (poczta elektroniczna, telefon) wszystkich autorów ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie ewentualnych pytań i uwag recenzentów. Po otrzymaniu artykułu redakcja wyśle potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jeżeli zajdzie konieczność poprawiania lub uzupełnienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów to skorygowany artykuł powinien być dostarczony do redakcji w ciągu maksymalnie 6 tygodni. Prosimy przesyłać jedynie artykuły w ich finalnej formie – prosimy nie przysyłać rękopisów.

Wysyłka artykułów
Artykuły musza być przesłane automatycznie po uprzednim zalogowaniu się w serwisie. Prosimy pamiętać by podac dokładne dane teleadresowe (poczta elektroniczna, telefon) wszystkich autorów ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie ewentualnych pytań i uwag recenzentów. Po otrzymaniu artykułu system wyśle potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jeżeli zajdzie konieczność poprawiania lub uzupełnienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów to skorygowany artykuł powinien być dostarczony do redakcji w ciągu maksymalnie 4 tygodni.
Prosimy przesyłać jedynie artykuły w ich finalnej formie - prosimy nie przysyłać rękopisów.

Format artykułu
Prosimy przygotować artykuł w formacie MS Word 2007 (z uwzględnieniem uwag dotyczących sposobu sformatowania tekstu) i przesłania za pomocą elektronicznego systemu naszego czasopisma.  Nie należy wysyłać wydruków tekstu na adres pocztowy redakcji, nie przyjmujemy plików do publikacji przesłanych na redakcyjny adres e-mailowy.

Sposób przygotowania artykułu

Układ ogólny referatu (prosimy zapoznać się z wzorem! - aby stworzyć własny artykuł można po prostu zmodyfikować wzór)

 • Tytuł referatu - prosimy przypisać akapitowi styl Nagłówek 1
 • Imiona i nazwiska autorów oraz adresy - prosimy przypisać akapitowi styl autor
 • Streszczenie (w języku polskim) napis Streszczenie prosimy nadać akapitowi styl Nagłówek 2
 • Tekst streszczenia składający się z nie więcej niż 12 linii - prosimy nadać akapitowi styl standardowy
 • Streszczenie w języku angielskim - napis Abstract prosimy nadać akapitowi styl Nagłówek 2
 • Tekst streszczenia składający się z nie więcej niż 12 linii - prosimy nadać akapitowi styl standardowy
 • Jako pierwszy rozdział oznaczony nr 1 prosimy stworzyć Wstęp
 • Tytuły rozdziałów - prosimy przypisać akapitowi styl Nagłówek 2. Prosimy numerować rozdziały chronologicznie arabskimi cyframi.
 • Tytuły podrozdziałów - prosimy przypisać akapitowi styl Nagłówek 3. Prosimy numerować rozdziały chronologicznie arabskimi cyframi, dodając do numeru rozdziału, po kropce. dodatkową cyfrę (np. 2.1)
 • Tytułu podrozdziałów drugiego rzędu - prosimy przypisać akapitowi styl Nagłówek 4. Prosimy numerować rozdziały chronologicznie arabskimi cyframi, dodając do numeru rozdziału i podrozdziału, po kropce. dodatkową cyfrę (np. 2.1.1)
 • Podpisy pod rysunkami - prosimy przypisać akapitowi styl rysunek. Prosimy rysunki numerować w kolejności występowania w tekście dodając do początku numeru oznaczenie rozdziału (np. w rozdziale 2 rysunki będą miały kolejno numery 2.1, 2.2, 2.3 itd.)
 • Podpisy nad tabelami - prosimy przypisać akapitowi styl tabela. Prosimy tabele numerować w kolejności występowania w tekście dodając do początku numeru oznaczenie rozdziału, (np. w rozdziale 3 rysunki będą miały kolejno numery 3.1, 3.2, 3.3 itd.). Tekst w tabeli powinien mieć styl tekst w tabeli
 • Wzory - prosimy przypisać akapitowi styl wzor. Prosimy numerować wzory w kolejności występowania w tekście dodając do początku numeru oznaczenie rozdziału (np. w rozdziale 3 wzory będą miały kolejno numery 3.1, 3.2, 3.3 itd.). Numer powinien być umieszczony z prawej strony wzoru i być poprzedzony tabulatorem.

Tekst referatu - prosimy przypisać akapitowi styl standardowy.
* Rozpoczęcie każdego akapitu - prosimy nie definiować wcięcia!,
* Ilustracje - prosimy zamieszczać w tekście referatu, pamiętając o tym by nie były one umieszczone w dodatkowych ramkach oraz nie były zakotwiczone na stronie. W wersji 97 opcja Format, Obiekt (lub Rysunek), Położenie, Przenoś nad tekstem powinna być odznaczona! Zamieszczony rysunki powinny być w formacie bitmapy (np. GIF, JPG). Prosimy nie przenosić rysunków z edytorów grafiki wektorowej oraz nie stosować narzędzia do rysowania Worda.
* Kolory - artykuł wydrukowany będzie w wersji czarno-białej i w związku z tym prosimy nie używać kolorów innych niż czarny,
* Sposób podania literatury - wykaz literatury należy zamieścić na końcu artykułu, numerując kolejne pozycje (numeracja zostanie nadana automatycznie po nadaniu akapitowi stylu literatura). Również podczas odwoływania się w tekście referatu do literatury, prosimy o używanie nawiasów kwadratowych.
* Prosimy nie numerować stron, jak również nie używać nagłówków i stopek
* Prosimy absolutnie nie definiować własnych stylów!!

Potwierdzenia
Redakcja wysyła potwierdzenie otrzymania artykułu do publikacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez autora.

Egzemplarze autorskie
Każdy autor artykułu, który zostanie opublikowany na łamach czasopisma, otrzyma pełna wersje elektroniczną całego numeru, w którym znajdzie się jego artykuł.

Prawa autorskie
Wszyscy autorzy będą proszeni o udzielenie pisemnej zgody na publikację artykułu i tym samym przeniesienie praw autorskich na wydawcę Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Przekazanie praw oznacza, że artykuł nie był i nie może być publikowany w przyszłości w takiej samej lub zbliżonej formie (również dotyczy to tłumaczeń) w innych publikatorach, a wydawca ma wyłączne prawa do powielania artykułu w formie drukowanej lub elektronicznej. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich praw autorskich do wszystkich elementów zawartych w jego artykule (jeżeli takie zamieszczono elementy wymagające takiego prawa).

Recenzje

Wszystkie artykuły sa recezowane. Szczegółowe zasady znadują się TUTAJ

Wykonanie i hosting: 3a.pl